»  Aktuality  »  Publikace

NEWS - rozhodnutí Ústavního soudu o zjevně šikanózním exekučním návrhu

Ústavní soud v prosinci 2015 vyhověl návrhu stěžovatelky, kterým se domáhala zrušení usnesení Okresního soudu v Děčíně, kterým byla nařízena exekuce na její majetek.

Ústavní soud ve svém nálezu konstatoval, že bylo porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces tím, že byla poskytnuta soudní ochrana zjevně šikanóznímu exekučnímu návrhu. Podle názoru Ústavního soudu podání návrhu na exekuci po splatnosti přisouzené pohledávky (po vykonatelnosti exekučního titulu) za situace, kdy je zcela zřejmé, že povinný je připraven plnit a potřebuje k tomu jen součinnost oprávněného, lze považovat za zneužití práva na soudní ochranu. Takové zneužití práva může být důvodem pro zastavení exekuce (výkonu rozhodnutí) podle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu. Smyslem exekučního řízení je totiž vymožení práva a nikoli potrestání dlužníka v prodlení. Poskytnutí soudní ochrany zjevnému šikanóznímu exekučnímu návrhu je tedy porušením práva povinného na spravedlivý proces chráněného ust. čl. 36 odst. 1 Listiny základní práv a svobod.

Více viz http://www.usoud.cz/aktualne/poskytnuti-soudni-ochrany-zjevne-sikanoznimu-exekucnimu-navrhu-je-porusenim-prava-povinn/