»  Aktuality  »  Publikace

Nová povinnost uveřejňovat některé soukromoprávní smlouvy

Dne 1.7.2016 nabyl účinnosti nový zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Tento zákon upravuje především zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, dále pak uveřejňování těchto smluv prostřednictvím registru smluv a v neposlední řadě registr smluv.

Dne 1.7.2016 nabyl účinnosti nový zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Tento zákon upravuje především zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, dále pak uveřejňování těchto smluv prostřednictvím registru smluv a v neposlední řadě registr smluv.

Mezi smlouvy, jejichž účinnost bude vázána na zveřejnění v registru smluv, patří soukromoprávní smlouvy, jejichž smluvní stranou je:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Smlouvy se zveřejňují prostřednictvím registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra. Tento registr je volně dostupný prostřednictvím webového prohlížeče (na https://smlouvy.gov.cz/). Zveřejnění probíhá tak, že smluvní strana zašle smlouvu správci registru smluv, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smluvní strany mají také možnost začernit ve smlouvě údaje, které nepodléhají zveřejnění (např. v případě obchodního tajemství).

Důsledkem nezveřejnění smlouvy, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, je její neplatnost, a to ex tunc. Nicméně toto zásadní ustanovení nabude účinnosti teprve od 1.7.2017.

Zákon obsahuje i výjimky z povinnosti uveřejnění v registru smluv. Povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na:

 • smlouvu vzniklou v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti; to neplatí, jde-li o převod vlastnického práva osoby uvedené v § 2 odst. 1 k hmotné nemovité věci,
 • technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet,
 • smlouvu, která se týká činnosti zpravodajských služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky,
 • smlouvu, jejíž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky,
 • smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. e), k), l) nebo n), s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách,
 • smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich členů a organizačních složek státu uvedených v § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a činnosti správců jejich kapitol,
 • smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, v dražbě nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen zvláštní způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva,
 • smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby,
 • smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší,
 • smlouvu, která je uzavřena s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem,
 • smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smlouvu o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
 • smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast.