»  Oblasti služeb  »  Společnosti

Společnosti

·       ZAKLÁDANÍ SPOLEČNOSTÍ   

právní poradenství při zakládání společností, založení obchodních společností (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., o.p.s.); zpracujeme zakladatelské dokumenty společnosti,  zajistíme všechny potřebné registrace a notářské zápisy o založení společnosti, postaráme se o daňové registrace firmy, otevření bankovního účtu, zpracujeme a podáme návrhy na zápis společnosti do obchodního či obdobného rejstříku, založení pobočky zahraniční osoby, úpravy vztahů mezi společníky ve společenské smlouvě, stanovách či smlouvách, zajistíme sídlo společnosti

·       ZMĚNY SPOLEČNOSTÍ

změny na pozicích jednatelů, členů představenstev a dozorčích rad, převody jmění na společníka či rozdělení společností založením nových společností, sloučením či jejich kombinací; změny právních forem společností (na s.r.o. či a.s.), navyšování a snižování základního kapitálu, zrušení a likvidace společnosti

·       PŘEVODY SPOLEČNOSTÍ

vypracování smluv, prověření obchodního partnera, převody účastí na obchodních společnostech a družstvech

·       ŘÁDNÝ CHOD SPOLEČNOSTÍ

uzavírání smluv, příprava a realizace řádné valné hromady, zprávy orgánů společnosti, zpráva o propojených osobách, oznámení změn, správa sbírky listin, upozornění klienta na povinnosti vyplývající pro společnost z případných novelizací obchodního zákoníku, změny stanov

·       PRÁVNÍ AUDITY

komplexní právní revize obchodních smluv společnosti zejména s akcentem na právní zajištění realizace závazků druhou stranou, peněžitých pohledávek společnosti a souladu smluv s platnou právní úpravou, posouzení výhodnosti smluv pro společnost a právních rizik z nich plynoucích, právní audit obchodních smluv společnosti se zaměřením zejména na odpovědnost statutárních orgánů společnosti, právní posouzení veškerých vnitřních předpisů společnosti, upozornění na právní vady a rizika posuzovaných dokumentů a doporučení jejich nápravy a eliminace, návrhy konkrétních řešení

·       FÚZE SPOLEČNOSTÍ

vypracování smluv o splynutí či sloučení,  vypracování smluv o převodu akcií a obchodních podílů, vypracování smluv o koupi vybraných aktiv

·       PRACOVNÍ VZTAHY 

pracovněprávní vztahy, pracovněprávní smlouvy, pracovní řády, smlouvy o výkonu funkce, spory z pracovněprávních vztahů

·       ANALÝZY-LEGAL OPINION

právní analýza konkrétního právního problému,  komplexní právní revize smluv či jiných dokumentů, zejména s ohledem na jejich soulad s platnou právní úpravou, komplexní posuzování právních nároků ze závazkových vztahů, návrhy možných řešení a náprav

·       DUE DELIGENCE

komplexní posuzování právních záležitostí společností - postavení a fungování statutárních orgánů a jiných vedoucích pracovníků, právní vztahy k nemovitostem, pracovněprávní vztahy, zajištění souladu všech právních dokumentů společností s platnou právní úpravou - stanov, společenské smlouvy, vnitřních předpisů apod., právní due diligence při fúzích a akvizicích, komplexní právní posouzení obchodních transakcí, právní revize soudních sporů společnosti